จัดไปอีก 1 งานวันนี้งานเข้าแต่เช้าเลยสำหรับงานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อน