ผลงานการติดตั้ง ทุ่งกลมตาลหมัน งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1500 AC