ผลงานการติดตั้ง โป่ง งานติดตั้งมอเตอร์บานเลื่อนรุ่น 1000 AC