top of page

Showa Regional Center (Thailand) Co.,Ltd.


 

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท แอลทีพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) สถานที่ติดตั้ง หน่วยงาน : Showa Regional Center (Thailand) Co.,Ltd.

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8bottom of page